Amaloota jaalala dhugaa


Jaalala Dhugaa! Waan sitti tolu osoo hin taane Waan si barbaachisu fudhadhu. This media is not supported in your browser. Seenaaf ol haa taa'u! Facebook kiyya add gochuu hin dagatiin Sol Dave. Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Fidan kudhan 10! Jechoota kana sadan "Sin jaalladha", "Galatoomi", "Dhiifama" bakka isaan barbaachisan hundaatti utuu of hin qabiin fayyadamuu.

Yoo balleessaa walirratti argan, hiriyyaa biraa, facebook fi namoota birootti haasa'uu dhiisaanii kallattumaan walitti haasa'uu. Jireenya dhuunfaa qabaachuu jaalaleewwan lameenii. Jireenya waliinii akkuma qaban, jireenya dhuunfaa isaaniifis kabajaaf bakka qabaachuu qabu. Jaalalli isaanii jaalala waan ammaa irratti hundaa'e ta'uu qaba.

Fuulduratti ni jijjiiramna jedhanii ykn ni guddanna abdii jedhu qofarratti waljaalachuun jaalala hundee dhabeessa taasisa. Amanamummaa, iftoomina, walhubachuu fi waliin haasa'uun dirqama.

Icciitiin dhoksaa hedduun jiraachuu hin qabu.

Nama tokkoo ol waliin quunnamtii jaalalaa qabaachuun faayidaa attamii qaba?

Jalalleewwan lamaan yoo kan waliin qunnaamtii saalaa raawwatan ta'eef, lameen isaaniiyyuu gammachiisuu qaba. Ta'uu baannaan jaalalli isaan lameen gidduu jiru dhugaa ta'uunsaa hin amansiisu. Waliin hin kolfan, waliin hin gammadan taanaan haasaan isaanii waljibbisiisaa deema. Jaalalleewwan lamaan maatii fi hiriyyoota walii waliif kabajuu fi jaalachuu qabu. Garaa garummaa walii hubatanii, waliif kabajanii, waliif danda'anii jiraatu.

Waldhabdeen jireenya isaanii keessatti yeroo tokko tokko jiraachuu qaba. Waldhabdeen tasuma hin jiru taanaan gadi fageenyi jaalala isaanii shakkisiisaadha. Fulbarruu Dr Gurmeessaa irraa fudhanne! Yeroo mana keenyaa baanu waan hedduu argina; Kaan qaama hir'atee waan nyaatu nama kadhata.A short summary of this paper. Dhimma irratti mammaaksi oromoo Dubartoota akkuma hanqina Hawaasni kun eenyummaa isaa kan ittiin ibsatu gosoota afoolaa garagaraatti fayyadameeti.

Odeeffannoo kanaa gosoota birootin argachuuf lakk. Tolawaaq Waariitiin Afaan Oromoo afaan Amaaraatiin. Yaa manguuddoo Oromoo. Sam Smith M4a. Maqoota Oromoo 6, ol tahan qabateera. Haala kanaan ogummaa walkabajuu jireenyaa hawaassummaa keessatti barbaachisu gabbifatu. GQAO Oshoo Rukhayhat is on Facebook.

Read Paper. Itti aansee, sheekoo dubbisan kitaaba cufanii gareen dabareen akka waliitti himan taasise. Hisnul muslim. View afaan oromo kitaba barataa Dubbii qolaatti gargaaramuun afaan Oromoo barsiisuun faayidaa maali akka qabu ibsuu.

Amaloota Afoolaa: Afoolli: Gocha wajjiin kan walqabate. Waraanni weerartuun Minilik, durbii nugusichaa Dajjaazmaach Sayifuu jedhamuun hoogganamu Finfinnee fi naannoo ishee weeraree qabate. Daree keessa barattoota xiqqatu jira. Mee amma eebba gosoota Oromoo armaan gadii haa ilaallu.

Homaayyuu hin hafin hundaayyuu dabarsaa 2X Manguddoo kabajaa abbaa seenaa keenyaa. Fake Off App Download.

Gara haala jireenya waloo bara durii sanatti deebina ta'aa laata?

Irra guddeessi dubartootaa qaamni hormaataa isaanii irraa muramee jira. Afaan Oromo. Sabni Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay'ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Sirriitti jaaladhaa abbaa lubbuu keenyaa 2X cine - Oromo.

Akkuma Koloniin Afrikaa xumurameen jalqaba irratti bulchiinsi siivilii kan rimaaye fakkaatullee, garuu akkuma meeshaa toftaaf itti dhimma bahan malee dilas hojiitti geeddaramee hin argamne. Vetusta Morla Mapas Rar. Osho's body was hurriedly cremated without any proper explanation. The proverbs Mammaaksa collected here reflect diverse themes, such as, Hope, Compassion, Patience, Courage and others.Teeleen maal naan jetti sitti fakkate osoon qarshii 0.

Dubbistee natti callisuun fokkisaadha kanaafu mallattoo kana gadii keessa tokkoo tuquudhaan na jajjabeessi. Hiriyyaa keefis share godhi. Forwarded from Deleted Account. Yoo hin dubbifne ta'ee irraa deebi'udhaan dubbisi.

Amma kutaan 4ffaa isiniif dhufaa jira kanafuu dubbisa. Waadaa Oromummaa waliif seenanii akka yeeroo dubbisani, bashannanaa, nyaataa fi kkf irratti yoomiyyuu addaan hin baane waliif galan. Jaalala isaanii irraa oromoon Jimmaa, Arsii Baalee Wallaggaa, Shawaa, Booranaa, Gujii, Karayyuu, Iluu, Harargee fi kamisee akka jiruuf isaan hundi sanyii tokko akka taanii fi namoota kanuma naannoo kiyyaa jaaladhee wajjiin jiraadha jedhuuf deebii gahaa kenneeraaf.

Yeroo tokko yuunivarsiitii Amaara tokko keessatti barataan oromoo tokko ajjeefame jedhamee odeeffame. Falmataaf hiriyyoonni isaa kaayyoo dhiiga dhiigaan baasan jedhu qaban. Falmataaf hiriyyoonni isaa dhagaa lamaan tokko gara foddaa mana kitaabbatti yeroo gadi lakkisan. Inni waggaa tokkoffaa amaara keessaa dhufe tokko akkas jedhe. Ergasii kaasee yeroo doormiimana kitaabaa, mana nyaataa, daree barnootaa deemanis akkuma keellaa Awaash poolisiin federaalaa sakattauu eegale.

Seenaan baayee gaddaa bultee hojiin kun kan Falmataafaa ta'uu hin oolu jettee lubbuun ishee dhawatte. Bilbila isaa bilbilaa bultus bilbilli isaa kauu dide.

Guyyaa lammaffaa danbali akka dhufu itti himtee, yeroo inni bira gahee beenu ciree nyaannaa jedhuun, seenaan immimmaan morma ishee irraan dhangala'aa koottu mee waan tokko si gaafadhaa jetteen. Seenaa : Falmee koo ani baayee si jaaladha.

Garuu akkuma abbaa koo fi haadha koo dhabe, sillee waan dhabu natti fakkaata jetteen. Falmataa : Innis ishee ofitti qabee, seenaa koo anis baayee sijaaladha, erga si argee jalqabee hirriba hin qabu. Garuu gumaa abbaa keetii, haadha keetii fi abbaa kootiis walumaa galatti gumaa jaalleewwan wereegamanii kan baasu numa seenaa koo jedheen imimmaan gadi roobsaa.Jaalalli dhugaan walii galuu, kennanii fudhachuufi wal hubachuu gaafata.

Jaalala Jechun Qaldimitii اغاني تحميل

Jaalalli dhugaan waan gochaan agarsiistu malee waan afaaniin odeessituu akka hin taane quba qabaadhu. Jaalalli dhugaan nama hin miidhu. Jireenya keessatti walitti aaruun, mufannaa fi wal hubachuu dadhabuun jira. Bakka jaalalli dhugaa jirus kuni inuma jira. Lafa jaalalli dhugaa jirutti maqaa wal ballessuufi wal yakkuun hin jiru. Jechaa fi shakkiidhaan wal hadheessuun ganda jaalalli dhugaa jiruttii miti kan heeddumatan. Kana jechuun jaalalli dhugaa waan jalannu, maatii, hiriyaa fi fira keenya akka dhabnu ykn gargar baanu hin eeyyamu.

Namni wantoota jaalatuun gargar si baasuuf carraaqu jaalala dhugaa siif akka hin qabne hubadhu. Namni jaalala dhugaa siif qabus utykanarratti si jajjabeessa. Kana jechuun maatii fi fira jibbi jechuu miti. Waan jaalattuu fi jibbitu ifatti gargar baasi. Dogoggorri uumamu tokko tokko kan carraan lamaa sadi kennamuuf ni jira. Waan hiriyaan kee jireenya keessatti fedhu gargar baasii hubadhuu deggarsaan bira dhaabadhu. Harki caalu waan uumamu eeyyama keetiin alatti hin uumamu.

Akkamitti akka fuunduratti tarkaanfachuu qabdurratti jabaadhuu hojjadhu. Maal akka barbaaddu ifatti beeki. Jaalalli dhugaa kan woloo qofa osoo hin taane kan dhuunfaatis ni ilaallata. Close Menu Home. Black market. Olmaa Sharafaa Baankidhaan. Gatii tikeetii Xiyyaaraa. Ethiopian Embassy. Oduu News. Midhagina keenya.Madda suuraa, Getty Images. Hiriyaan dhiiraashee Kartiis Pirchaard dhoksaatti osoo isheen hin beekiin jaalallee dubartii akka qabateeru beekti turte.

Guyyaa isheen haala jaalalleen ishii kun itti dubartoota lama jidduutti isheefii dubartii biraa waliin haala walfakkaatuun jaalalaan jiraachaa itti tureefi attamiin akka ishee itti gane wayita haala tasgabbaa'een himuu eegaltu, hiriyaan ishee Pirchaard teessumasaa keessa walitti galee taa'aa ture. Haart isaan duraa jaalalli dhugaa namoota wal jaalatan lama qofaa jidduu kan jirudha jettee amanti turte.

Jaalalleen ishee kun garuu seera sana cabseera. Kunis walitti dhfeenyi ilmaan namootaa seenaadhaan haala dhiira tokkoofi dubartii tokkoon jiraachuu kan hawaasa baayyee keessatti fudhatamu caalaa wal xaxaa ta'ee mul'ata. Waliigalteedhaan nama tokkoo ol waliin gaa'ela qabaachuun jaalalleewwan akka namoota biraa waliin jaalala qabaataniif carraa kennaaf.

Kunis mana tokkoo ol dhaabbachuufi walitti dhufeenya jaalalaa ifa ta'ee nama biraa waliin qabaachuu ta'uu mala.

Walitti dhufeenya akkasii keessatti cimdiiwwan daangaa jaalala nama biraa waliin ummatan irratti waliigaluu danda'u. Gaa'ela nama tokko qofaa waliin dhaabbachuun fudhatama qabaatee osoo jiruu, hawaasa hedduu keessatti garuu ilmaan namaa wayita jaalallee isaanitiin ala nama biraa waliin quunnamtii saalaa raawwachuuf fedha qabaatan ni mullata.

Qorataan xin-samuu Jastiin Lehmilar kitaaba isaa 'Tell Me What You Want' jedhu keessatti lammilee Ameerikaa 4, akka jireenya quunnamtii saalaa keessatti waan itti gammadan gaafatee ture. Baayyeen isaanii namoota sadii waliin jaalala ummachuutti akka gammadan ibsan. Akka Amy Muise Kananadaa Torontoo, Yunvarsitii Yoorkiitti gargaaraa pirofeesara Saayikolojii jedhaniitti, ''waa'ee namoota walitti dhufeenya jaalalaa keessa jiranii hunda yaadne, parsantaa 5 kan ta'an wal hubannoon kan gaa'elaan ala deemaniidha.

Kunis haala hawaasa keessa jiraatamuutiin kan wal qabatu ta'ulleen ni himu. Haata'u malee, ammatti namoonni akkasii kun sababii weerara Covidtiin carraan isaan itti maatiin ala bahuun jaalallee biraa itti barbaadan biyyoota tokko tokkotti hir'ateeras jedhu.

Namoonni gaa'elaan ala nama biraa waliin jaalala uummatan, yeroo isaan jaalallee isaanii manaan alaa waliin itti dabarsan xiqqaadha. Kun ammoo hangam nageenya isaanii irratti dhiibbaa akka qabaatu ifa miti. Garuu ammoo qorattoonni Xin-samuu hawaasaa akka jedhaniitti, namoonni jaalalleewwan hedduu qabu, isa kan jaalallee tokkittii waliin jiraatu caalaa faayidaawwan hedduu argachuu mala jedhu.

Seenaa ilmaan namaa keessatti dhiiraafi dubartii tokko jidduutti gaa'ela dhaabbachuun yoom akka jalqabe ilaalchisee sirriin hi nbeekamu. Qorattoonni damee kanaa garuu wayita duriitti garaa garummaan qaamaa dhiirotaafi dubartoota gidduu waan tureef dhiirri tokko dubartii tokko qofa waliin jiraachaa akka tureef non- monogaamy ta'usaaniitiif akka ragaatti kaasu.

Dhiironni bara durii qaamaan dhubartoota irra baayyee guddaa ta'unsaanii gama lamaaniitiinuu kan isaaniif ta'u barbaacha jecha nama tokkoon ol waliin quunnamtii saalaa raawwataa turan jechuun mormu. Haalli kunis yeroo hunda dhugaa ta'uu baatulleen jaldeessa gurguddaan lolaan garee kaan mo'atu haaluma dubartoota naannoo isaa jiran kan ofii taasifatu sana eeruun, sanyii ilmaan namaa durii birattis kun dhugaa ta'uu himu. Haata'u malee, gareewwan qorattootaa hambaa sanyii qorachuun yaada kana mormaniis jiru.

Gareen kunis ilmaan namaa dubartiifi dhiirri tokko qofti quunnamtii saalaa raawwachuun monogamy durii kaasee jiraachuu hin oollee ture jechuun mormu. Ragaalee hambaa irraa akka barameetti, ilmaan namaa bara durii gareewwan maatii xixiqqoon walitti dhiheenyaan jiraataa turan. Qorannoowwan keessatti sanyii ilmaan namaa adamoon jiraatanii dubartiifi dhiirri tokko qofti waliin jiraachaa ijoollee akka godhataa turan mul'isu. Ammatti wanti nu beeknu yoo jiraate, parsantaan 85 hawaasa addunyaa ammayyaa'aa keessatti jireenyi ykn gaa'elli nama tokkoon olii kan adabameedha.Gammadaan nama gaarii dha.

Gantuun saba keessaatti dhalatteesaba ofii gurgurtu hin jiraattu turte. Goosiin jecha waan tokko akka godhamu, godhame, ta'u fi ta'e yookaaniis akka namni tokko waan tokko godhu kan nutti himu. Hayyotni isaanii akka jedhanitti Amaarinyaa keessaa dhibeentaan 30 Afaan Oromo irraa fudhatame.

Fakkeenyaaf Harargeetti sadoo jechuun qananii jechuudha. Afoolli, dhoksaa dubbii qolaa baasee, icciitii hubachiisa. Jaarraa 9ffaa fi 10ffaa keessa Oromoon walakkeessa Oromiyaa Shawaa akka ture ragaa danuutu jira Greenfield et al, Olx kolkata phone number Afaanii Jiran. Dubbataan afaan tokkoo yoo gadi fageenyaan ilaalamee tokkon tokkon isaaniyyu Safuu, duudhaafi aadaa Oromoo leellifamuu qabu.

Marii kana irratti yoo hiika afaanii barbaaddan maaloo duursaa nu beeksisaa. Hojiin jalqabaa kan afaan ibsu kan hojjate Paaninii yoo ta'u kunis afaan Saniskiriitii qaaccesuun seerluga Ashtadhyayi jedhamu kan inni baasen ture; barri isaas DhKD Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu autonomy heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda'a.

Garaagarummaa afaanota dhala namarratti yaada akkamii qabu? Kun iccitii hin qabu. Kanneen keessaa kuusaa jechootaa garaa garaa keessatti hiika jechaaf laatame akka armaan gadiitti haa ilaallu. Warri afaanin dubbatan dhumatan jechu-uf malee kan jedhan hin jiran jechuu miti. Odeeffannoo Kaawuntii Raamsey afaan Oromoo. Namni qola hin hubanne ijatti hin darbu; kan lafee hin … 2. Tokkoo tokkoon seenaa kanaa Yesuus maaliif akka dhufee fi maal hojjechuuf akka karoorfate qoqqooduudhaan dubbatu.

Akka afaanii afaaniin dubbatan kana onnee yoo qabaatan heerumaafi seera amma lafa jirutti fayyadamuun qabeenya Oromiyaa dhuunfaa mootummaa naannoo Oromiyaa jala akka galu falmachuu danda'u. Akkuma sanaan fannicha gubanii sodaadhaan dhokatan. Dubbii afaanirratti rakkoo guddaatu jira. It is not. Godaansa irra kan turan waggaa sadiifii walakkaa dha.

Sababni isaas, barataan afaan abbaa isaan baratu galumsa hawwaasaa keessatti waan baratuuf, hiika qabiyyee kanaaf hindhiphatu. Sunday, 30 August Faayidaa afaanii keessaa lama hiriyoota keetti himi. Hiika Jechaa. Kanaafu imaanni wantoota shan irraa ijaarramee jechuudha. Kana alagaan illee, keessumaa Amaarri, bifa adda addaa tiin ni hubata.

Jechoonni dogoggora qubeeffamanis yookaan hiika dhabu yookaammoo hiika yaadamerraa maqu Izqeel Gabbisaas sabboonummaan Oromoo hiika isaafi sadarkaa inni keessa darbee har'arra ga'e ibsu.

In other words, it is the site from which the federal government and its officials operate.Dhuma irrattis wal-lollee gar-gar baane. Dhibee dhukkuba xiin-sammuu akkasii kana dhukkuba barii barraaqaa jedheen waama.

Hirriba keenya keessaa dammaqauudhaan yommuu ciisa keenyarraa kaanu jalallii fi walitti-dhiheenyi akkasii suni jireenya dhugaa irraa akka hin taane fi bakka sanas akka hin jirre ni hubanna. Uumamni nama hundaa uumama sirriitti beekaman kutaalee shan of keessaa qaba. Isaanis: Qaama, miira, sammuu, hawaasummaa fi hfuura jedhamu. Kanaaf inni nuti hawwaa jirru kunimmoo furmaata muddamaati malee jaalala isa dhugaa miti.

'+video["snippet"]["title"]+'

Gaafa kana goonu immoo kutaa uumama keenyaa shanan kana keessaa isa tokko qofaafidha kan nuti furmaata itti kennuuf yaalle. Innis fedhii qaama foon keenyaati. Barattooni koleejjota adda addaa keessatti argaman hedduun jaalallee dhugaa barbaacha nama tokkorraa gara isa biraatti yommuu jooran hubadheera.

Hiriyyummaan jaalalaa jireenyaa fi uumama keessa eenyummaa keenyaa dabalata. Qaamaan, miiraan, sammuudhaan, hawwaasummaa fi keessa hafuura keenyaa of keessatti hammata.

Hiriyyummaan jaalalaa inni dhugaan utuu waan tokko hin hambisiin jireenya hunda hiruu jechuudha. Jaalala isa dinqissffannee fi faarfanne sana deebifnee sodaanna. Yuniveersitii tokko keessatti barnoota itti fufiinsa qabu tokkon barsiisa ture.

Ija guuttee edda na ilaaltee booda, waan natti dubbatte sana waanan ishee hin hubanne waan itti fakkaateef, itti fuftee akkas naan jette. Mee ilaalaa! Jaalalli dhukkubaa fi miidhama hin qabne hin jiru jechuu dha. Isinillee jireenya jaalalaa isa kanaan dura dabarsitan keessatti shaakala kana fakkaatu keessa akka dabartan nan yaada. Kanaafis naanoo laphee keenyaatti akkuma gamoo warra Chaayinaa akka namni biraan nu hin miineef gamoo mataa keenyaa laphee keenyatti marsinee ijaaruudhaan akka namni suni nu hin miinee fi nu hin cabsineef of eeggannoo guddaa gochuu barbaana.

Jaalalli miiraan oli dha, akkasumas miira gaariidhaan olidhas. Jaalala hiriyyummaa keessatti jaalali Waaqayyo nuu kennee fi inni nuti shaakaluu qabnu jaalala isa akkasiiti. Jaalalli kuni kennuu malaee fudhachuu kaayyoosaa kan hin godhannedha. Egaa kanaan alatti jiraachuu barbaadnee yoo rakkina keessa seenne maal nama dinqaa?

Egaa haala kanaan jaallatamuu yoo barbaadne duraan dursinee jaalachuun unurraa eegama. Jaalala hiriyyummaa keessatti jaalala akkasii shaakaluuf duraan dursinee jaalala Waaqayyoo shaakaluu qabna. Gara Waaqayyootti yommuu deebinuu fi araara isaa yommuu fudhannu jaalala isaa shaakaluu eegalla.

Waaqayyo cubbuu keenya nuuf dhiisuu qofaa otuu hin taane, hamma dhumaatti nu qulqulleessa, cubbuu keenya isa darbe sana gonkumaa lammata hin yaadatu. Haala kamiyyuu keessa yoo taanelle, Waaqayyo jaalala nuuf qabu gargar hin kutu. Fakkeenyaaf balaan yoo nama qaqqabu, hanqinni maallaqaa yoo nama mudatu fi gaafa humni dhibu jaalalli jalqabaa suni ciminaan itti fufuu dadhaba.

Akkuma ilaaltan jaalalli Waaqayyoo jaalala isa hawwaasni keenya calaqqisiisu irraa adda dha. AMALOOTA JAALALA DHUGAA KURNAN. Kan akka jalalaa jaalatamuufi faarfamu jira weika.eu jaalachuufi jaalatamuu fedha. AMALOOTA JAALALA DHUGAA KURNAN #share gochuun waliif dabarsaa Kan akka jalalaa jaalatamuufi faarfamu jira hinfakkaatu.

Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Fidan kudhan (10)! XIINSAMMUU Ta'uu baannaan jaalalli isaan lameen gidduu jiru dhugaa ta'uunsaa hin amansiisu. Amaloota jaalala dhugaa kessaa sadet kana fakkata. 6, viewsK views. Sep 7, Dislike. Share. Save. Lela show. Lela show. Amaloota Jaalala Dhugaa. ◈ Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira ga'amu miti.

Namoota baay'ee xiqqoo ta'aniidha kan jaalala. Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Fidan kudhan (10)! XIINSAMMUU 1. Jechoota kana sadan "Sin jaalladha", "Galatoomi", "Dhiifama" bakka isaan barbaachisan. Haata'u malee, haalli kun dhugaa akka hintaanee himamaa jira. turte yoo waa'ee jaalala nama tokkoon olii waliin qabaatan jiraachuu. Ta'uu baannaan jaalalli isaan lameen gidduu jiru dhugaa ta'uun hin amansiisu. 7. Yeroo qaamaan wal arganis ta'ee yeroo bilbilaan waliitti haasa'an haasaan. Amaloota jaalala dhugaa kessaa sadet kana fakkata Download Music Mp3 Convert - Ye unetegna fikir milikitoch.

Download Jaalala Dhugaa, you will love it cos it is really interesting. Download And Enjoy. Download Amaloota jaalala dhugaa kessaa sadet kana fakkata. Amaloota firii hafuuraa taʼanii fi Phaawulos ibse keessaa inni jalqabaa jaalala isa Ijoollee isaaniitiif jaalala dhugaa kan qaban yoo taʼe garuu. Akka macaafa qulqulluutti jaalalli dhugaa saalaa maalidha? jaalala dhugaatiin waan nutti dhaga'amu murteessuu keenya fuula dura. Kanaaf inni nuti hawwaa jirru kunimmoo furmaata muddamaati malee jaalala isa dhugaa miti.

Gaafa kana goonu immoo kutaa uumama keenyaa shanan kana keessaa. Mallattoo 12 Jalalaa Dhugaa Muldhisan Subscribe Gochuun Maati Jaalal Dhugaa Makamaa mp3 Dubartoonni Dhiira Irraa Amaloota Jaalatani 4 Jaalala Dhugaa mp3. ❤Jaalala Dhugaa 《 Namni ❤Jaalala Dhigaatiin Qabame Mallattoo Akkamii Agarsiisa》#TRUTH_LOVE. on June 25, jaalala dhugaa kan siif qabu mallato kana qaba VIDEO. jaalala dhugaa kan siif Amaloota jaalala dhugaa kessaa sadet kana fakkata VIDEO.

WALALOO GABABDUUN KUN NAMA TOKKOF AFFERRAA KOOTI. Sitti Hin Argamu Malee Keessi Koo Akka Alaa Silaa Dhugaa Jaalala Koo Naaf Hubatta Siif Gala.

Dilbata Si. Jump To jaalala dhugaa kan siif qabu mallato kana qaba preview 1 Video Jaalala Sobaa fi Jaalala Summaa'aa Mallattoo fi Amaloota Beekamuun Gurguddoo. jaalala dhugaa kan siif qabu mallato kana qaba download 3gp Mp4 dan mp3 convert - Amaloota jaalala dhugaa kessaa sadet kana fakkata.

Subscribe Gochuun Vidiyoo Itti Aansuunis Argadha. download 3gp Mp4 dan mp3 convert - Amaloota Dubartii 5 Jaalalaan Dhiira Maraachan.